संपादक :  रंगनाथ वाघमारे 

सह संपादक : सुशील वाघमारे 

मो. ९७६५६०६१४३

ई मेल : mahavarta1@gmail.com